ULGA NA ZŁE DŁUGI 2019

Od 1 stycznia na mocy ustawy z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) został skrócony termin rozliczania ulgi na złe długi z 150 dni na 90 dni.


         Czym jest ulga na złe długi?

Ulga na złe długi pozwala przedsiębiorcy pomniejszyć VAT należny (czyli od faktur sprzedażowych) o wartość VAT’u z faktur, za które nie otrzymał zapłaty, a jego dłużnik musi natomiast skorygować VAT odliczony podatek od faktur zakupu, których nie uregulował.

Okres 90 dni liczymy od daty terminu płatności. 


Z ulgi na złe długi możemy skorzystać tylko jeśli spełnione są następujące warunki:

– sprzedaż jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

– sprzedaż jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

– na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty: wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni . (Czy kontrahent jest podatnikiem czynnym możemy sprawdzić na stronie:  https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarki/
(SPRAWDZENIE STATUSU PODMIOTU W VAT), dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

– dłużnik nie uregulował należności najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności,

– dłużnik nie uregulował należności najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

W sytuacji, gdy należność zostanie uregulowana częściowo, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na część nieuregulowaną.

Mimo, że ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2019 r, to obejmie również wierzytelności i długi z roku 2018.

Ulgę w podatku vat zastosujemy dla należności których termin płatności przypadał na 03-10-2018 lub później. Termin uprawdopodobnienia ich nieściągalności będzie wynosił 90 dni (90 dni liczone od 03.10.2018 przypada na 1 stycznia 2019).

UWAGA! Jeżeli po złożeniu deklaracji podatkowej, w której skorzystano z ulgi na złe długi, należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.